Chceš aj ty riadiť vodu?
študuj vodohospodárske vedy

Kde študovať?
logo riadim vodu

Kde môžeš študovať?

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stránka školy

Absolvent bakalárskeho štúdia
Krajinárstvo a krajinné plánovanie

 • získa poznatky na komplexné plánovanie, navrhovanie a projektovania optimálneho riešenia krajinnej štruktúry pre účely bývania, výroby, rekreácie, posilnenia ekologickej stability krajiny, tvorby kultúrneho a estetického prostredia pomocou biotických a abiotických prvkov,
 • je schopný tvorivo pristupovať k manažmentu povodí a k programom rozvoja vidieka pri zohľadnení existujúcich prírodných zdrojov a technických diel v krajine,
 • získa základné vedomosti pre uplatnenie v oblastiach krajinnej tvorby, krajinného plánovania a manažmentu krajiny v nadväznosti na rozhodovacie, plánovacie a povoľovacie procesy.

Absolvent inžinierskeho štúdia
Krajinárstvo a krajinné plánovanie

 • získa poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny pri zohľadnení ochrany a tvorby životného prostredia,
 • naučí sa posudzovať a hodnotiť kvalitu najmä abiotických prvkov krajiny (pôda, voda, ovzdušie) a z biotických prvkov,
 • určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné),
 • spracovávať krajinné plány a návrhy vegetačných štruktúr v sídlach a mimo sídiel,
 • riešiť optimalizáciu organizácie a využívania pôdneho fondu (veľkosť a tvar pozemkov, ich sprístupnenie cestnou sieťou, delimitácia pôdneho fondu, honové usporiadanie a štruktúra osevu v súlade s faktormi podmieňujúcimi konkrétny stav v území),
 • riešiť problematiku odpadového hospodárstva,
 • hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v poľnohospodárskej krajine.

Absolvent bakalárskeho štúdia
Vodné stavby a vodné hospodárstvo

 • osvojí si základné teoretické a praktické postupy pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb (hate, priehrady, úpravy tokov, vodné elektrárne),
 • osvojí si základné poznatky o hospodárení s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách, v komunálnom a priemyselnom sektore,
 • získa poznatky aj v oblasti protipovodňovej ochrany územia,
 • vie využívať výpočtovú techniku pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov.

Absolvent inžinierskeho štúdia
Vodné stavby a vodné hospodárstvo

 • získa vedomosti v oblasti stavieb ovplyvňujúcich prirodzený pohyb vody v prírode (vzdúvacie stavby, stavby pre obnoviteľné zdroje energie, nádrže, protipovodňové objekty),
 • osvojí si základné poznatky v oblasti líniových stavieb majúcich výrazný krajinotvorný účinok (napr. pozemné komunikácie, vodné cesty, líniové ochranné protipovodňové stavby),
 • ovláda  zásady koncepčného a dispozičného riešenia veľkých stavieb v krajine,
 • získa vedomosti v oblasti  biokoridorov na stavbách,
 • osvojí si základné vedomosti v oblasti objektov a zásahov eliminujúcich negatívne vplyvy povrchovej vody na krajinu (povodne, erózia),
 • tvorivo aplikuje vedomosti pri projektovaní stavieb, objektov a využívaní technológie zlepšujúcej kvalitu vôd,
 • ovláda postupy a zásahy, ktoré regulujú výskyt a režim pohybu povrchovej a podzemnej vody,
 • ovláda a vie uplatňovať zásady pre návrh stavieb a ich prevádzky s ohľadom na tvorbu a ochranu prostredia.

Technická univerzita v Košiciach

Stránka školy

Absolvent bakalárskeho štúdia
Stavby s environmentálnym určením

 • získa základné poznatky z oblasti analýzy stavu znečistenia a monitorovania znečisťujúcich látok vo vodách,
 • získa základné vedomosti z hydrológie - obehu vody v prírode, monitorovania a analýzy hydrologických údajov,
 • ovláda zákonitosti hydrostatiky a hydromechaniky,
 • je schopný vyhodnotiť  vplyvy činností v oblasti vodného hospodárstva na životné prostredie,
 • ovláda základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie vodných stavieb (napr. úprava vodných tokov, návrh hatí, vodných nádrží),
 • je schopný pracovať s platnou legislatívou a normami zameranými na ochranu vôd.

Absolvent inžinierskeho štúdia
Stavby s environmentálnym určením:

 • tvorivo aplikuje získané poznatky z nosných oblastí odborov environmentálne inžinierstvo a stavebníctvo, princípy a metódy odboru v praxi, v projektovaní a zhotovovaní vodných stavieb (napr. vodovodná sieť, stoková sieť, ČOV),
 • využíva geografické informačné systémy, preukazuje efektívne rozhodovanie pri voľbe metód, softwaru a iných výpočtových prostriedkov v oblasti vodného hospodárstva,
 • je schopný analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom navrhovania a zhotovovania stavieb,
 • je schopný vyvíjať technické riešenia a riešiť environmentálne a technické problémy vodohospodárskej praxe.

V súčasnosti sa pripravuje nový študijný program Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, ktorý sa bude realizovať na bakalárskom a inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia.

Absolvent bakalárskeho štúdia
Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine

 • získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva, vodného hospodárstva, stavebníctva a vodných stavieb,
 • získa základné vedomosti z oblasti hospodárenia s vodou v urbanizovaných územiach a v krajine,
 • je schopný monitorovať a analyzovať stav znečistenia zložiek životného prostredia,
 • získa základné poznatky z prípravy, navrhovania a realizácie vodných stavieb,
 • získa základné vedomosti z tvorby, ochrany a obnovy krajiny a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia, vodnom hospodárstve a v stavebníctve,
 • je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych  projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva,
 • vie navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb,
 • dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie.

Stále málo informácií? Navštívte stránku enviroportal.sk, kde nájdete všetky podrobné informácie k štúdiu a práci.

Zistiť viac
Projekt podporili